Sprzedaż nieruchomości nabytej jako spadek lub darowizna

Jeśli otrzymaliśmy nieruchomość w spadku lub w prezencie i chcemy ją sprzedać, powinniśmy uważnie sprawdzić aktualne przepisy, by na tym nie stracić.

Na początek zwróćmy uwagę na zobowiązania podatkowe. Nie należy tu mylić podatku od spadków i darowizn z podatkiem od sprzedaży. Nie musimy płacić tego pierwszego podatku, jeśli spadkodawca lub darczyńca to członkowie naszej najbliższej rodziny – np. ojciec czy siostra. Należy jednak zgłosić fakt nabycia do urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy, chyba że nabycie nastąpiło wskutek umowy lub oświadczenia woli w formie aktu notarialnego.

Na mocy nowych przepisów z podatku od spadków i darowizn zwolnione jest także nabycie własności gruntów stanowiących gospodarstwo rolne, pod warunkiem, że prowadzi to do utworzenia bądź powiększenia gospodarstwa rolnego, a powierzchnia gospodarstwa powstałego w ten sposób będzie nie mniejsza niż 11 ha i nie większa niż 300 ha i że będzie ono prowadzone przez co najmniej 5 lat od nabycia.

Jednak jeśli będziemy chcieli sprzedać nabytą nieruchomość wcześniej niż po 5 latach od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło nabycie, mamy obowiązek zapłacenia podatku od sprzedaży – (aktualnie wynosi on 19% dochodu ze sprzedaży). Uwaga: rok podatkowy nie równa się kalendarzowemu; jeśli nabycie spadku nastąpiło w maju 2010 roku, 5 lat liczy się od stycznia 2011 roku. Jednak możemy skorzystać z ulgi, jeśli środki uzyskane ze sprzedaży zostaną przeznaczone na cele mieszkaniowe. Należy je wydać w ciągu dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiła sprzedaż. Zasady te dotyczą również celów realizowanych w krajach Unii Europejskiej, w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w Szwajcarii.

Cele mieszkaniowe, na które można wydać środki ze sprzedaży odziedziczonej nieruchomości, to:

  • nabycie budynku mieszkalnego bądź jego części lub udziału w nim,
  • nabycie gruntu budowlanego lub udziału w nim,
  • nabycie lokalu mieszkalnego,
  • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
  • budowa, rozbudowa, nadbudowa, remont lub modernizacja własnego budynku bądź lokalu mieszkalnego,
  • przekształcenie własnego budynku bądź lokalu niemieszkalnego na cele mieszkaniowe,
  • spłata kredytu na cele mieszkaniowe (dotyczy kredytów zaciągniętych przed sprzedażą dziedziczonej nieruchomości).

Gdy przystępujemy do sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku, musimy przygotować: numer księgi wieczystej; akt notarialny, poświadczenie dziedziczenia lub prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku; zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wspomnianym wyżej podatku od spadków i darowizn, niezależnie od tego, czy musieliśmy go regulować, czy nas nie dotyczył (w drugim przypadku wystarczy stwierdzenie, że podatek nie był należny); zaświadczenie, że w budynku lub lokalu nikt nie jest zameldowany; a także ewentualne zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami.

Dodaj komentarz