Rodzaje działek

Działki dzielą się ze względu na przeznaczenie i charakter zabudowy. Jest to określane w planach zagospodarowania przestrzennego. Działka jest także obiektem ewidencji gruntów i budynków. Ważne jest, że nie na każdej działce można postawić dowolny rodzaj budynku. Dlatego warto się zapoznać z poszczególnymi typami działek, by dobrać odpowiednią dla naszych potrzeb.

Działka budowlana to taka, na której można wybudować budynek mieszkalny bądź służący do prowadzenia nieuciążliwej działalności gospodarczej, np. handlu czy usług. Działkę budowlaną może nabyć każdy; jednak by postawić na niej budynek lub budynki, trzeba uzyskać odpowiednie zgody.

Działka przemysłowa (inwestycyjna) pozwala na budowę budynków przemysłowych do celów działalności gospodarczej (w tym uciążliwej, np. fabryki), lecz tylko w obrębie granic działki.

Działka rekreacyjna nie jest zdefiniowana przez prawo, ale przyjmuje się, że jest to nieruchomość służąca do celów wypoczynkowych. Można tam postawić domek letniskowy. W niektórych przypadkach można także zbudować całoroczny, ale trzeba sprawdzić, czy plan miejscowy na to pozwala. W sytuacji jego braku decyzję podejmuje miasto lub gmina.

Działka rolna jest przeznaczona do działalności rolniczej (wytwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych), a nie pod zabudowę. Jednak jest możliwe przeprowadzenie tzw. odrolnienia działki na potrzeby budowy domu, co wymaga zmiany planu miejscowego lub wydania warunków zabudowy. W przypadku gruntów klasy I-III zmiana taka jest trudna i niezbędne jest pozwolenie administracyjne (jeśli powierzchnia gruntu jest większa, nawet od ministra rolnictwa).

Działka siedliskowa przeznaczona jest na siedlisko (budynki gospodarcze, podwórko) w ramach gospodarstwa rolnego. Aby zbudować na niej dom mieszkalny, należy uzyskać odpowiednie pozwolenie. Dom taki musi spełniać pewne warunki, np. mieć pomieszczenia gospodarcze. Jego inwestor musi być rolnikiem, czyli zgodnie z przepisami dysponować gruntem o powierzchni co najmniej 1 ha i nieprzekraczającej 300 ha (własność, wieczyste użytkowanie lub dzierżawa) oraz mieć odpowiednie kwalifikacje (wykształcenie rolnicze, tytuły w zawodach przydatnych w działalności rolniczej, odpowiedni staż pracy w rolnictwie). Jeśli nie spełniamy tych warunków, możemy przeprowadzić odrolnienie działki, ale jak wspomniano powyżej, nieraz nie jest to łatwe.

Działka leśna to grunt o powierzchni co najmniej 0,1 ha, na której znajduje się roślinność leśna, przeznaczony pod gospodarkę leśną. Nie jest ona przewidziana do zabudowy, choć zdarza się, że jest możliwość odlesienia. Jeśli należy do Skarbu Państwa, zgodę na budowę domu może wydać jedynie minister środowiska.

Dodaj komentarz